چهارشنبه 7 آبان 1399 برنامه هاي راهبردي


1- شاخص هاي كليدي وزارت نفت در برنامه ششم توسعه (سالانه)
ظرفيت توليد نفت خام، گاز خام توليدي، انتقال و توسعه فناوري توليد و ازدياد برداشت، خوراك نفت خام پالايشگاه,ها، خوراك ميعانات گازي پالايشگاه,ها، نسبت تولید نفت کوره به سایر فرآورده,های پالایشگا,ه,های نفتی موجود، گاز تحويلي به خطوط توسط پالايشگاه,هاي گازي، تعداد انشعاب گاز طبیعی و ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي

2- شرکت ملی نفت ایران، شاکله توسعه ملی


 
 
امتیاز دهی