چهارشنبه 7 آبان 1399 عملكرد مالي1- گزارش نحوه هزینه کرد بند "ح" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (شش ماهه اول ) مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

2- گزارش نحوه هزینه کرد بند " ب " ماده۶۴ (سال ۱۴۰۰) 
 
امتیاز دهی