چهارشنبه 7 آبان 1399 معاملات1- مزایده و مناقصه

2- فرآیند برگزاری کلیه مناقصات و مزایده های شرکت ملی نفت ایران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir

3- تفاهم نامه ها

4- پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور

5- قراردادهای شرکت ملی نفت ایران

6- اطلاعات مزایده و مناقصه


 
 
امتیاز دهی