چهارشنبه 7 آبان 1399 آمار و اطلاعات


1- شاخص هاي كليدي وزارت نفت در برنامه ششم توسعه (سالانه)
ظرفيت توليد نفت خام، گاز خام توليدي، انتقال و توسعه فناوري توليد و ازدياد برداشت، خوراك نفت خام پالايشگاه‌ها، خوراك ميعانات گازي پالايشگاه‌ها، نسبت تولید نفت کوره به سایر فرآورده‌های پالایشگا‌ه‌های نفتی موجود، گاز تحويلي به خطوط توسط پالايشگاه‌هاي گازي، تعداد انشعاب گاز طبیعی و ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي

2- احكام قانوني وزارت نفت در برنامه ششم توسعه (سالانه)
ماده 44/الف/2 ، ماده 44/الف/3، ماده 44/الف/4، ماده 45، ماده 48/الف، ماده 48/ج/1، ماده 48/ج/2، ماده 48/ث، ماده 65/الف، ماده 113/پ/3، ماده 120/الف/2

3- اطلاعات عرضه نفت خام، میعانات گازی و سایر فرآورده های نفتی در رینگ صادراتی بورس انرژی

4- اطلاعات کلیه عملیات مربوط به صادرات و واردات نفت خام و انواع فرآورده های نفتی


 
امتیاز دهی